Online: 1    Dzisiaj odwiedziło nas: 3    Wczoraj odwiedziło nas: 0    Wszystkich razem: 3


PODZIĘKOWANIE

CERTYFIKATYW Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu
w roku szkolnym 2011/2012
przyjęto następujące kierunki pracy i ewaluacji z dziećmi

Zadanie główne wynikające Koncepcji Rozwoju Przedszkola:

„TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK” – tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej w różnorodnych formach działalności.

Na potrzeby realizacji zadania głównego został opracowany i wdrożony
od 01.09.2011 r. program autorski „Twórczy Przedszkolak”

ZADANIE I
„Kreowanie postawy twórczej dziecka w zakresie aktywności plastycznej” Standard:
 • Przedszkole rozbudza dziecięcą aktywność twórczą poprzez różnorodne działania plastyczne
 • Dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne oraz środki artystycznego wyrazu do rozwijania twórczej wyobraźni dziecięcej
 • Przedszkole stwarza warunki do obcowania ze sztuką
 • Nauczyciele podejmują działania mające na celu rozwój kreatywności i twórczej aktywności w tworzeniu różnorodnych prac plastycznych
SPODZIEWANE EFEKTY :
 1. Dziecko chętnie angażuje się w różne formy działalności artystycznej – indywidualnie i zespołowo.
 2. Dziecko posiada umiejętność wyrażania własnych stanów emocjonalnych w działalności plastycznej.
 3. Dziecko zna różnorodne techniki plastyczne oraz różnorodne środki wyrazu artystycznego.
 4. Dziecko wykazuje inwencję twórczą i aktywność w wykonywaniu własnych wytworów i prac.
 5. Poprzez różnorodne formy wyrazu dziecko potrafi wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia.
 6. Dziecko potrafi posługiwać się różnorodnymi narzędziami i materiałami w realizacji swoich zamierzeń.
ZADANIE II
„Kreowanie aktywności twórczej dziecka w zakresie aktywności muzycznej” Standard:
 • Przedszkole rozbudza chęć swobodnego wyrażania siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach
 • Dziecko nabywa umiejętność współdziałania w grupie podczas uczestnictwa w zabawach muzyczno- ruchowych
 • Nauczyciele poprzez zajęcia i zabawy muzyczne kształcą u dzieci poczucie rytmu oraz uczą dostrzegania zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego
SPODZIEWANE EFEKTY :
 1. Dzieci znają różne piosenki i potrafią je zaśpiewać
 2. Potrafią rytmizować tekst
 3. Potrafią rozróżniać wysokość, barwę i dynamikę dźwięków
 4. Dostrzegają potrzebę obcowania z muzyką
 5. Swobodnie wyrażają swoją osobę w muzyce, tańcu i zabawie
 6. Poznają różne gatunki muzyki
 7. Potrafią zatańczyć wybrane tańce
 8. Znają i nazywają wybrane instrumenty muzyczne
 9. Potrafią wykonać proste instrumenty muzyczne
ZADANIE III
„Kreowanie aktywności twórczej dziecka w zakresie aktywności teatralnej” Standard:
 • Pobudzanie aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną
 • Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej
 • Wzbudzanie przeżyć estetycznych
SPODZIEWANE EFEKTY :
 1. Dziecko wie, jak należy zachować się na uroczystościach
 2. Odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem, ruchem. Umie posługiwać się rekwizytami.
 3. Rozwija swe uzdolnienia.


W ramach ewaluacji przedszkola prowadzone będą działania:
Badany obszar:
Obszar I
„Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”
 • Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu (ankieta dla nauczycieli, obserwacja zajęć)
 • Respektowane są normy społeczne; działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie potrzeby modyfikowane (ankieta dla rodziców, obserwacja zajęć)
 • Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego (obserwacje zajęć, ankiety dla rodziców i nauczycieli)

Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

 • Prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych (analiza dokumentów, obserwacja zajęć)
 • Diagnoza dzieci 5- i 6-letnich w oparciu o realizację podstawy programowej (analiza dokumentów, obserwacja zajęć)
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych (obserwacja zajęć)

Ewaluacja problemowa

 • W jakim stopniu programy autorskie pozwalają realizować przyjętą koncepcję pracy przedszkola (analiza dokumentów, ankiety dla rodziców i nauczycieli)
 • Monitorowanie i ocena stanu warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ( przeglądy)
Wróć